POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zasady przetwarzania danych przez BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane Administratora:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) pozyskanych od Pani/Pana w korespondencji mailowej jest Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski, ul. Krauthofera 16 , 60-203 Poznań , tel. 61-66-25-666, e-mail: info@hbm.com.pl . 

Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy hotelowej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu), a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych. 

Okres przechowywania:
Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej (okres współpracy  aż do jej formalnego zakończenia) wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

Kategoria danych:
Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii). 

Źródło danych:
Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje. 

Odbiorcy:
Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane do  naszych stałych kontrahentów - np. zakładów ubezpieczeniowych ,podwykonawców ,biura rachunkowego, firmy IT, agencji marketingowych, a także inne, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy. 

Przekazanie do państwa trzeciego:
Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Unii Europejskiej). Jeśli chce Pani/Pana uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym powyżej (pkt 1).

Uprawnienia:
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:
 • niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych; 
 • niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
  1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych, 
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
  3. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • przenoszenia danych, w tym do: 
  1. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
  2. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.